Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Tjenestens historie 

Tiden før, under og umiddelbart efter anden verdenskrig


Den militære efterretningstjeneste var ved udbruddet af anden verdenskrig delt mellem ”Generalstabens Efterretningssektion” og ”Marinestabens Efterretningssektion”.


Personale fra disse sektioner var i de første krigsår i stor udstrækning beskæftiget med indhentning og formidling af informationer til englænderne om de tyske styrker i Danmark. Fra den 29. august 1943, hvor samarbejdspolitikken brød endeligt sammen, flygtede nøglepersoner fra efterretningssektionerne til Stockholm og oprettede et efterretningselement i tilknytning til den danske ambassade.


Ved krigens afslutning og dansk forsvars genopbygning blev elementets personale tilbageført til hæren og marinen, og i den følgende periode fortsatte det snævre samarbejde mellem de to værns efterretningsorganisationer.


Hovedopgaven var at følge og vurdere forhold af sikkerhedsmæssig interesse uden for Danmarks grænser. Herudover udførtes i Danmark en række sikkerhedsmæssige funktioner, som havde til formål at hindre nedbrydelse af forsvarets effektivitet. Der opstod som følge heraf en berøringsflade til politiet, som havde det generelle ansvar for kontraefterretningstjenesten.


Med udgangspunkt i besættelsesmagtens efterladte anlæg til aflytning og pejling af allieret radiokommunikation oprettedes den 1. maj 1948 Søværnets Radiotjeneste under det daværende Marineministerium.


Værnfælles efterretningsafdeling, da NATO kom til

NATO blev oprettet i 1949, og Danmarks indtræden i NATO førte til etableringen af Forsvarsstaben pr. 1. oktober 1950. Generalstabens og Marinestabens Efterretningssektioner blev ved denne lejlighed sammenlagt til Forsvarsstabens Efterretningsafdeling. Efterretningsvirksomheden blev herved fælles for værnene, men var som en del af Forsvarsstaben ikke nogen selvstændig myndighed.


I 1951 skiftede Søværnets Radiotjeneste navn til Forsvarets Centralradio, som i 1957 flyttede til Sandagergård på Amager.


Selvstændig myndighed siden 1967

Den 1. oktober 1967 blev Forsvarsstabens Efterretningsafdeling udskilt fra Forsvarsstaben og etableret som en selvstændig myndighed, benævnt Forsvarets Efterretningstjeneste, direkte under Forsvarsministeriet.


Denne organisatoriske placering af FE er bibeholdt siden.
Forsvarets Centralradio blev den 1. marts 1971 underlagt chefen for FE og ændrede samtidig navn til Centralradioen. Centralradioen benævnes fra 1. marts 1983 Teknisk Sektor.


Den Kolde Krig

Læs om FE's opgaver og indsats under Den Kolde Krig samt afklassificert koldkrigsarkiv.


FE efter Den Kolde Krig

Efter murens fald i 1989, og Sovjetunionens opløsning i 1991, blev et udviklingsarbejde iværksat for at tilpasse FE til de forandringer, der var sket og skete, herunder justeringer affødt af NATOs ændrede rolle i en ny europæisk sikkerhedssituation.


Udviklingen i det tidligere Jugoslavien, og udsendelsen af danske militær- og politistyrker dertil, fik i høj grad indflydelse på FE’s arbejde.


Tilpasset organisation

FE’s opgaver og organisation har siden murens fald været analyseret i flere omgange, og der er løbende sket tilpasninger i lyset af den sikkerhedspolitiske udvikling.


Fokus blev samtidig flyttet fra militærtaktisk varsling i nærområdet til varsling af strategisk karakter. Støtte til dansk militær indsats i internationale operationer fik høj prioritet, og tjenestens evne til at behandle generelle politiske og økonomiske forhold i internationale kriseområder blev styrket.


I fortsættelse af beretningen fra Forsvarskommissionen af 1997 og forsvarsforliget i 1999 blev tjenesten yderligere reduceret og reorganiseret. Reorganiseringen skulle styrke tjenestens evne til at behandle brede, geografiske og faglige områder afhængig af den internationale sikkerhedspolitiske situation.


Der blev lagt vægt på fleksibilitet og på evnen til hurtigt at etablere tværgående projektgrupper, der kunne fokusere på et givet konfliktområde.


11. september 2001

Terrorangrebene i USA den 11. september 2001 medførte, at FE fik tilført ressourcer med henblik på at styrke indsatsen mod terrorisme og terrorrelateret virksomhed, herunder international våbenhandel og spredning af materialer og teknologier til udvikling og produktion af masseødelæggelsesvåben.


De øgede ressourcer blev anvendt til anlæg og materiel til indhentning af oplysninger fra nye geografiske områder og nye typer af kommunikation. Endvidere blev der gennemført en udvidelse og reorganisering af tjenestens analysefunktioner.


FE’s øgede kapacitet til indhentning på terrorområdet og den større analysekapacitet har ført til en stigende rapportering for terrorområdet og en øget informationsudveksling med PET og med udenlandske samarbejdspartnere.

Sidst opdateret 11-06-2015 - kl. 15:09

Fakta

FE har afleveret tusindvis af arkivalier fra perioden 1937-1990 til Statens Arkiver.

Du kan søge efter arkivalierne i Daisy - Statens Arkivers digitale database.

 

Interne links

Eksterne links