Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Militært område skilt står let skjult i højt græs
Militært område

Militær sikkerhed 

Den Militære Sikkerhedstjenestes opgave er at beskytte forsvaret mod spionage, sabotage, terrorisme og andre former for kriminalitet. Beskyttelsen omfatter ikke alene forsvarets enheder og installationer i Danmark, men også forsvarets styrker og observatører i udlandet.

Trusselssituationen overvåges løbende af FE, så der rettidigt kan iværksættes passende modforholdsregler.

Det er FE, der på forsvarschefens vegne udarbejder og vedligeholder de militære sikkerhedsbestemmelser.

Forsvarets Sikkerhedsbestemmelser er beskrevet i
Militært område skilt i naturenForsvarskommandobestemmelse 358-1.

Bestemmelsen gælder for hele forsvarsministeriets koncern og for civile virksomheder, der udfører klassificeret arbejde for koncernen.

Den Militære Sikkerhedstjeneste er opdelt i to hovedområder:


  • Sikkerhedsefterretningstjeneste.
  • Forebyggende sikkerhedstjeneste.

Sikkerhedsefterretningstjeneste
Tjenesten omfatter indhentning og analyse af informationer vedrørende truslerne mod forsvaret i Danmark og udlandet. Resultatet indarbejdes i FE’s trusselsvurderinger, hvor der, udover en beskrivelse af de enkelte trusler, foretages en vurdering af deres størrelse (INGEN trussel, LAV trussel, MIDDEL trussel, HØJ trussel og MEGET HØJ trussel).

Ud over skriftlige trusselsvurderinger, der primært benyttes af de politiske og militære beslutningstagere, giver FE mundtlige briefinger til personel, der skal udsendes til international tjeneste. Senest ved personellets hjemkomst foretager FE en debriefing, således at personellets observationer i missionsområdet kan nyttiggøres. Debriefinger gennemføres ofte i missionsområdet umiddelbart før personellet vender hjem.

Forebyggende foranstaltninger
Risikoen for spionage, sabotage, terrorisme og anden kriminalitet rettet mod forsvaret gør det nødvendigt at træffe forebyggende sikkerhedsforanstaltninger. Herved beskyttes såvel forsvarets aktuelle operationer som bygninger, it-systemer, materiel og dokumenter. Ikke mindst for forsvarets enheder i udlandet og for transport/ opbevaring af våben og sprængstoffer er der behov for en høj grad af sikkerhed.

Sikkerheden tilgodeses bl.a. ved, at FE, i samarbejde med forsvarets kommandomyndigheder, løbende opdaterer et regelsæt, hvori de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger fastlægges. Foranstaltningerne, der afpasses efter risikoen og de stedlige forhold, kan f.eks. omfatte bevogtning, indhegning, adgangskontrol, TV-overvågning af lokaliteter, alarmer, brug af pengeskabe og sikre procedurer for håndtering af følsomme oplysninger.

Under jævnlige besøg på forsvarets tjenestesteder i ind- og udland foretager FE kontrol af sikkerhedstilstanden, og der rådgives om mulighederne for forbedringer.

Sidst opdateret 10-09-2019 - kl. 08:22

Klassifikationsgrader

 Her finder du en liste over andre landes og internationale organisationers klassifikationsgrader

Listen offentliggøres ifølge Sikkerhedscirkulæret § 1 stk 3.

Interne links