Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Organisation 
Organisationsdiagram

 

FE's organisation 
FE er overordnet organiseret i seks sektorer samt en ledelsesstab. De seks sektorer samt ledelsesstaben er yderligere opdelt i en række afdelinger, på nær Kontraterror, der består af sektioner. De fleste af FE’s medarbejdere er placeret i FE’s bygninger i Kastellet, på Amager og i Holsteinsgade på Østerbro. Derudover har FE indhentningsstationer på henholdsvis Amager og ved Hjørring.

FE’s ledelsesgruppe består af chefen for FE og cheferne for hver af
de seks sektorer samt chefen for Ledelsesstaben.

Ledelsesstaben
Ledelsesstaben understøtter chefen for FE samt FE's ledelsesgruppe med tværgående og strategiske opgaver. Desuden har staben ansvaret for de juridiske opgaver i FE og afdelingen for Ledelsesstøtte, Strategi og Policy.
 • Juridisk Afdeling: varetager de juridiske opgaver i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), herunder i Center for Cybersikkerhed (CFCS), og skal blandt andet rådgive FE's ledelse og medarbejdere om juridiske spørgsmål i forhold til lov om Forsvarets Efterretningstjeneste, lov om Center for Cybersikkerhed og lov om net- og informationssikkerhed.
 • Ledelsesstøtte, Strategi og Policy: støtter chefen for FE og FE's ledelsesgruppe med bl.a. beslutningsoplæg. Afdelingen varetager samtidig forbindelsen til nationale kunder og koordination af samarbejdet med FE's udenlandske samarbejdspartnere. Endelig varetager og håndterer afdelingen FE's presse og kommunikation.


Operation- og Indhentningssektoren
Operation- og Indhentningssektoren har ansvaret for at indsamle informationer samt at stille de indhentede informationer til rådighed for Analysesektoren på en struktureret og organiseret måde. Sektoren er organiseret i fem afdelinger:

 • Data- og Informationshåndtering: Afdelingen har ansvaret for struktureringen og organiseringen af FE's oplysninger.
 • Indhentnings- og Operationsstøtte: Afdelingen har ansvaret for at målrette og yde dataanalytisk og kryptologisk støtte til FE's indhentning.
 • Elektronisk indhentning: Afdelingen varetager den elektroniske indhentning, også kaldet ’signals intelligence’ (SIGINT).
 • Netværksindhentning: Afdelingen varetager netværksbaseret indhentning, herunder fra åbne kilder, også kaldet ’open source intelligence’ (OSINT) samt såkaldte computer network Exploitation (CNE). 
 • Fysisk indhentning: Afdelingen varetager indhentning gennem personkilder, også kaldet ’human intelligence’ (HUMINT).


Politisk & Militær Analysesektor
Analysesektoren har ansvaret for at bearbejde og analysere FE’s informationer og formidle dem som efterretninger til FE’s kunder. Sektoren består af tre afdelinger:

 • Operationer og Strategi: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til militæroperationer med dansk deltagelse og regionale fokusområder.
 • Rusland og Arktis: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til Rusland og Arktis.
 • Mellemøsten: Afdelingen bearbejder, analyserer og rapporterer om politiske, økonomiske og militære forhold relateret til Mellemøsten og Nordafrika. 


Kontraterrorsektoren
Terrorsektoren afdækker, varsler og modvirker terrortruslen fra terrornetværk i udlandet, som truer Danmark og danske interesser. Arbejdet sker i samarbejde med øvrige danske myndigheder, heriblandt Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Center for Terroranalyse (CTA).


 

Center for Cybersikkerhed
CFCS er national it-sikkerhedsmyndighed og nationalt kompetencecenter på cybersikkerhedsområdet og skal understøtte et højt informationssikkerhedsniveau i den digitale infrastruktur, som samfundsvigtige funktioner er afhængige af. Det sker bl.a. gennem rådgivning og vejledning og monitorering af myndigheder og virksomheders netværkskommunikation med henblik på at imødegå de mest avancerede cyberangreb. Centeret er desuden myndighed for informationssikkerhed og beredskab på teleområdet. 
 
Centeret er en sektor i FE og består af seks afdelinger:    

 

 • Rådgivning og standarder: Afdelingen yder generel rådgivning om cyber- og informationssikkerhed, herunder rådgivning til myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige sektorer samt til leverandører til disse. Afdelingen varetager desuden rollen som national myndighed for informationssikkerhed og beredskab i telesektoren. 
 • Forsvar og akkreditering: Afdelingen varetager opgaven som national it-sikkerhedsmyndighed, herunder på vegne af NATO og EU. Afdelingen sikkerhedsgodkender og fører tilsyn med elektroniske informationssystemer og installationer, der behandler klassificerede informationer. Afdelingen leder og kontrollerer endvidere den militære it-sikkerhedstjeneste på Forsvarsministeriets område og yder rådgivning om cyber- og informationssikkerhed til myndigheder på Forsvarsministeriets område. Afdelingen udfører sikkerhedsteknologiske undersøgelser og tekniske sikkerhedseftersyn.
 • Cyber policy: Afdelingen bidrager blandt andet til det strategiske samarbejde om cybersikkerhed med myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige funktioner inden for rammerne af den nationale cyber- og informationsstrategi samt en række internationale opgaver ikke mindst på EU-området bl.a. rollen som nationalt kontaktpunkt i regi af NIS-direktivet. Derudover har afdelingen ansvar for CFCS’ eksterne kommunikation på hjemmeside og sociale medier, dog ikke pressehåndtering.
 • Situationscenter: Afdelingen har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos de statslige myndigheder og virksomheder, der er tilsluttet CFCS' netsikkerhedstjeneste. På sigt vil afdelingen være ansvarlig for at tilvejebringe et nationalt cybersituationsbillede. Afdelingen er desuden centralt operativt kontaktpunkt i forhold til myndigheder og virksomheder i samfundsvigtige funktioner, herunder ift. EU og NATO.
 • Cyberanalyse: Afdelingen har til opgave at udarbejde analytiske produkter om cybertruslen, herunder blandt andet generelle og sektorspecifikke trusselsvurderinger samt undersøgelsesrapporter. Viden om trusselsaktørers intention og kapacitet er forankret i afdelingen.
 • Defensive cyberoperationer: Afdelingen for cyberoperationer har til opgave at opdage, analysere og bidrage til at imødegå sikkerhedshændelser hos statslige myndigheder, forsvaret og private virksomheder, der varetager samfundsvigtige funktioner. Indsatsen fokuserer på de mest avancerede angreb, der oftest udføres af statsstøttede aktører, eller cyberangreb, der i øvrigt kan påvirke det danske samfund i væsentlig grad.


Den militære Computer Network Operations (CNO) Sektor
Den militære CNO-sektor har ansvaret for at støtte Forsvarets operationer gennem både defensive og offensive cyberoperationer. Sektoren omfatter: 

 • Den militære CNO-afdeling: Afdelingen analyserer og rapporterer om militære forhold relateret til mål for cyberoperationer til støtte for Forsvarets operationer. Afdelingen koordinerer indsættelsen af FE’s defensive og offensive cyberkapaciteter til støtte for Forsvarets operationer.


Udviklings- & Ressourcesektoren 
Udviklings- & Ressourcesektoren har ansvaret for drifts- og udviklingsopgaver i FE. Sektoren består af fire afdelinger:

 

 • Administration og service: Afdelingen har ansvaret for de interne styrings- og administrationsopgaver inden for økonomi, personale og etablissement samt sekretariats- og servicefunktioner.
 • Militær sikkerhed: Afdelingen leder og kontrollerer på Forsvarschefens vegne den militære sikkerhedstjeneste inden for Forsvaret samt sikkerhedstjenesten i relation til private virksomheders arbejde på forsvarsområdet samt sikkerhedsgodkendelse af ansatte inden for Forsvarsministeriets område.
 • Teknisk drift: Afdelingen har ansvaret for drift og vedligeholdelse af FE’s tekniske systemer.
 • Udvikling: Afdelingen har ansvaret for FE’s udviklingsopgaver. 

 

 

Sidst opdateret 17-01-2020 - kl. 14:25

Interne links

Eksterne links