Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

Wamberg-udvalget 

Tilsynet med Efterretningstjenesterne er oprettet ved lov og skal fra 1. januar 2014 føre tilsyn med FE’s behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende fysiske og juridiske personer. Læs mere om tilsynet.

Nedenstående er derfor en historisk beskrivelse af kontrol indtil 31. december 2013, hvorefter Wamberg-udvalget er nedlagt.


Tilsynsudvalget vedrørende politiets og forsvarets efterretningstjenesters behandling af personoplysninger (betegnes i det daglige Wamberg-udvalget).

I forbindelse med FE's behandling af sikkerhedsgodkendelser er der siden 1978 blevet foretaget en særlig kontrol af FE's registrering og videregivelse af oplysninger om danske statsborgere og herboende udlændinge.

Disse forhold var underlagt tilsyn af Wamberg-udvalget, som blev nedsat i 1964 af den daværende regering. Udvalgets formand og tre andre medlemmer blev udpeget af regeringen på grundlag af den almindelige tillid og agtelse, der knyttede sig til de pågældende.

Udvalget havde indtil nedlæggelsen i 2013 følgende sammensætning: Advokat Oluf Engell (formand), amtmand Bente Flindt Sørensen, fhv. overarkivar H. C. Bjerg og fhv. forlagsdirektør Kurt Fromberg.

Lovændring i 2006
Med en ny regel i forsvarslovens § 13, stk. 3, fik FE i 2006 udtrykkelig hjemmel til i tjenestens efterretningsmæssige virksomhed at medtage oplysninger om danske statsborgere og personer, der opholder sig i Danmark, (jf. lov nr. 568 af 9. juni 2006 om ændring af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.).

Wamberg-udvalgets tilsyn blev i den forbindelse udvidet til også at omfatte en kontrol af FE's registreringer og videregivelse af oplysninger i medfør af forsvarslovens § 13, stk. 3 og stk. 4.

Redegørelser

Wamberg-udvalget afrapporterede en gang årligt til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, således at denne rapport kunne indgå i udvalgets drøftelser om erfaringerne med forsvarslovens § 13, stk. 3.


Som det kan læses i beretning afgivet den 26. november 2010 af Udvalget vedrørende efterretningstjenesterne (Kontroludvalget) besluttede Forsvarsministeriet, FE og Wamberg-udvalget, at Wamberg-udvalget en gang årligt ville offentliggøre en redegørelse på FE’s hjemmeside om tjenestens behandling af oplysninger om i Danmark hjemmehørende personer og om udvalgets kontrol heraf.

Formålet var at give offentligheden yderligere indsigt i FE’s virksomhed og i Wamberg-udvalgets kontrol af FE’s behandling af personoplysninger. Den årlige redegørelse var fokuseret på det forgangne kalenderår.

Du kan få flere informationer om Wamberg-udvalgets kontrol nedenfor.

Wamberg-udvalgets offentlige redegørelse for 2011 (Udgivet 20. marts 2012)

Generel information om Wamberg-udvalgets kontrol

Kommissorium
Den 9. december 2009 udsendte Justitsministeriet og Forsvarsministeriet nye regler for Wamberg-udvalgets arbejde.

Læs kommissorium

Det fremgik af samme beretning, at Wamberg-udvalget en gang årligt skulle udarbejde en skriftlig redegørelse til forsvarsministeren. Redegørelsen blev fremsendt til Udvalget vedrørende Efterretningstjenesterne, så den kunne indgå i udvalgets drøftelse i forbindelse med chefen for FE's orientering om bestemmelsen i forsvarslovens § 13, stk. 3. 

Det nye Tilsynet med Efterretningstjenesterne vil fremover afgive en årlig redegørelse om sin virksomhed til forsvarsministeren. Redegørelsen offentliggøres.

Sidst opdateret 21-03-2014 - kl. 12:05

Redegørelser

Interne links