Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 

FE’s inddragelse i udlændingesager 

Udlændingesager og samarbejde med udlændingemyndighederne udgør en vigtig del af FE’s daglige arbejde.

Vi gør det, som loven giver os mulighed for: FE og PET modtager oplysninger fra udlændingemyndighederne, og vi giver oplysninger til udlændingemyndighederne.

Formålet er først og fremmest at undgå, at udlændinge, der ville kunne udgøre en fare for statens sikkerhed, får ophold i Danmark.

FE´s inddragelse i udlændingesager er beskrevet ved Lov nr. 362 af 6. juni 2002 om ændring af udlændingeloven (og senere ændringer). Loven var en forenkling af udlændingemyndighedernes adgang til at videregive oplysninger fra udlændingesager uden samtykke fra den pågældende udlænding.

Lovændringen betød blandt andet, at der blev indsat et nyt kapitel 7a. Det er i § 45a anført, at Udlændingestyrelsen, Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, Justitsministeriet, Beskæftigelsesministeriet, , Flygtningenævnet, Udlændingenævnet og statsforvaltningen uden udlændingens samtykke kan videregive oplysninger fra en sag efter denne lov til efterretningstjenesterne, i det omfang videregivelse kan have betydning for efterretningstjenesternes varetagelse af sikkerhedsmæssige opgaver.

Det fremgår også af loven, at efterretningstjenesterne kan videregive oplysninger om en udlænding til udlændingemyndighederne, jf. § 45a, stk.2, ”i det omfang videregivelsen kan have betydning for myndighedernes behandling af en sag efter denne lov”.

I bemærkningerne til loven står der blandt andet, at § 45a giver efterretningstjenesterne mulighed for at få et generelt indblik i en eller flere grupper af sager, for eksempel samtlige sager vedrørende bestemte nationaliteter eller grupper af sager inden for disse nationaliteter, med henblik på at kunne varetage deres opgaver vedrørende statens sikkerhed og med at forebygge og modvirke forbrydelser efter straffelovens kapitel 12 og 13. Det kan eksempelvis være terrorisme og spionage.
 
Udlændingemyndigheden skal efter loven videregive oplysninger til efterretningstjenesterne af egen drift. I praksis sker dette ved, at efterretningstjenesterne løbende giver udlændingemyndigheden retningslinjer og kriterier for, hvilke typer sager, der har betydning for tjenesternes opgavevaretagelse.

Udlændingestyrelsen, FE og PET er i løbende dialog om, hvilke sager efterretningstjenesterne bør inddrages i. Det kunne f.eks. dreje sig om personer med relationer til terrororganisationer eller med tilknytning til udenlandske efterretningstjenester.

Hvis FE har indsigelser i en udlændingesag, sender vi vores bemærkninger til udlændingestyrelsen og PET. I ganske enkelte tilfælde giver sagerne os adgang til viden om forhold i udlandet, som vi ellers ikke ville have fået.

Der er tale om en relativt stor mængde af sager, som vi gennemgår, og som med alt andet arbejde, en efterretningstjeneste laver, skal man mange oplysninger igennem for at finde det, som er relevant.

Loven er et nyttigt led i beskyttelsen af statens sikkerhed.
Sidst opdateret 26-06-2015 - kl. 23:34

Interne links

Eksterne links