Spring til indhold Spring til søgning på Forsvaret.dk Spring til højrebar

Indholdsområde

 
Viden om 
Mennesker på gaden
Foto: fmn.dk

Terrorbekæmpelse 

FE's rolle i forhold til truslen fra terrorisme
Målet med FE’s indsats på terrorområdet er i samarbejde med især PET at forebygge og modvirke terrortrusler mod Danmark og danske mål i udlandet. Dette gælder både terrortrusler mod danske civile og militære mål i ind- og udland. Det er i den forbindelse FE’s ansvar i videst muligt omfang at varsle nationale myndigheder om udviklinger i udlandet, som kan have konsekvenser for terrortruslen mod Danmark og danske interesser på såvel kort som langt sigt. Det løbende samarbejde med PET, Udenrigsministeriet og Forsvaret om at sikre danske udsendte, herunder på ambassader og andre danske repræsentationer i udlandet samt udsendte styrker, er en central opgave.

For løbende at vurdere udviklingen i terrortrusselsbilledet indhenter og analyserer FE oplysninger om terrornetværk i udlandet. Det drejer sig først og fremmest om grupper som ISIL, al-Qaida og andre militante islamistiske terrornetværk, som udgør en direkte trussel mod Danmark og danske mål i udlandet.


Hvordan indsamler FE oplysninger om terrorisme?
På grund af den teknologiske udvikling er FE nødt til at være både effektiv og innovativ, når vi indhenter oplysninger om terrornetværk, der kan true Danmark og Vesten. Vi udfører elektronisk indhentning, som også kaldes SIGINT (Signal Intelligence), netværksindhentning, benævnt CNE (Computer Network Exploitation) og fysisk indhentning, kaldet HUMINT (Human Intelligence). FE kan dog ikke modvirke og forebygge terrortrusler fra udlandet mod Danmark alene; på grund af terrorismens grænseoverskridende karakter samarbejder FE med efterretningstjenester i udlandet og indgår i international terrorbekæmpelse.

Siden december 2015 har FE haft mulighed for at indhente retskendelser med henblik på indgreb i meddelelseshemmeligheden mod danske statsborgere, som opholder sig i udlandet. Dette kan FE gøre, hvis personen opholder sig i udlandet, og retten er enig i, at der er bestemte grunde til at formode, at den pågældende deltager i aktiviteter, der kan indebære eller udgøre en øget terrortrussel mod Danmark og danske interesser.Hvem rapporterer FE til om terrorisme?
Politiets Efterretningstjeneste (PET), Center for Terroranalyse (CTA), Udenrigsministeriet og Forsvaret er i det daglige FE’s vigtigste kunder og samarbejdspartnere på terrorområdet. Forsvarsministeriet, Statsministeriet og Folketinget er også vigtige kunder, især når det drejer sig om FE’s bidrag til beslutningsgrundlaget for udsendelse af danske militære styrker eller mere overordnede spørgsmål relateret til terrortrusler mod Danmark.


Hvad leverer FE til de vigtigste kunder på terrorområdet?
FE leverer både ubearbejdet materiale, detaljerede rapporter og længere efterretningsanalyser til PET på terrorområdet som led i FE og PET’s meget tætte samarbejde om at modvirke terrorangreb mod danske mål i ind- og udland.

FE bidrager med fire til fem terroranalytikere på fast basis til CTA. Desuden har CTA adgang til alle FE’s oplysninger og analyser på terrorområdet. Derudover udarbejder FE specifikke bidrag til CTA’s analyser og trusselsvurderinger, herunder CTA-analyser til Udenrigsministeriet om trusler mod danskere og danske interesser i udlandet.

Til Udenrigsministeriet leverer FE generelle vurderinger af udviklingen på terrorområdet i en række lande, hvor terror er et vigtigt sikkerhedspolitisk emne.

Forsvaret har især behov for at blive varslet om konkrete trusler og modtage mere generelle trusselsvurderinger, som kan danne grundlag for beslutninger om sikkerhedsforanstaltninger for de udsendte enheder.

FE formidler sine efterretninger til samarbejdspartnere og kunder i forskellige formater alt efter behov, eksempelvis i form af skriftlige produkter, briefinger, grafiske sammenstillinger mv.


Hvad indeholder FE’s rapporter om terrorisme?
Afhængig af modtagerens behov udarbejder FE både korte og mere detaljerede efterretningsprodukter. De korte rapporter omhandler ofte oplysninger, som FE har indhentet eller modtaget om en terrortrussel, og de indeholder altid FE’s vurdering af oplysningernes troværdighed og sandsynlighed. I de længere rapporter beskriver, analyserer og vurderer FE nye tendenser inden for terrorområdet samt bestemte terrorgruppers formål, kapacitet, propaganda osv.

Desuden vurderer FE løbende terrortruslen i en lang række lande, ligesom truslen fra terrorisme indgår i de brede situations- og trusselvurderinger, som FE udarbejder til Forsvaret, regeringen og Folketinget. Vurderingerne til Folketinget og FE’s årlige Efterretningsmæssige Risikovurdering bliver offentliggjort. Se Produkter

FE arbejder også med konkrete indhentede oplysninger vedr. terrortrusler, som kun videregives til PET og udenlandske samarbejdspartnere. Disse oplysninger kan bruges i disse tjenesters efterretningsarbejde og i efterforskninger, som har til formål at modvirke og forebygge terroraktiviteter globalt.


Har FE andre samarbejdsrelationer?
FE har gennem de seneste år opbygget et større samarbejde med det akademiske sikkerhedspolitiske miljø. Se Akademisk samarbejde.
FE indgår desuden i styregruppen for terrorforskning under Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS).

 

Sidst opdateret 23-06-2017 - kl. 17:15

Interne links

Eksterne links